Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Örömmel vesszük látogatását honlapjainkon és Facebook oldalunkon (a továbbiakban: Weboldalak), valamint érdeklődését vállalatunk és termékeink iránt. Információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, személyes adatainak védelme cégünk számára kiemelkedő fontosságú. A jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési elveinket az adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, különösen az alább felsorolt jogszabályok figyelembevételével alakítottuk ki:

– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről;
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Adatvédelmi tv.)

Automatikusan gyűjtött, nem személyes információk és adatok

Amikor felkeresi Weboldalainkat, automatikusan olyan információkat gyűjtünk (például: a használt keresőprogram típusa és az operációs rendszerre vonatkozó információk, a weboldal neve, ahonnan Ön jött, átlagos tartózkodási idő, felkeresett oldalak stb.) amelyek nem egy adott személyhez kerültek hozzárendelésre, kivéve a regisztráció esetét. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy weboldalunk vonzerejét megállapítsuk, és annak tartalmát folyamatosan fejlesszük. Az imhaus weboldalai más szolgáltatók weboldalaira utaló linkeket tartalmazhatnak, akikre azonban a jelen adatvédelmi nyilatkozat nem terjed ki.

Cookie-k (sütik):

Amikor Ön weboldalaink egyikére látogat, előfordulhat, hogy számítógépén információkat tárolunk „cookie-k” formájában, amelyek a következő látogatásakor automatikusan újra felismerésre kerülnek. A cookie-k lehetővé teszik számunkra például, hogy egy weboldalt az Ön érdeklődéséhez igazítsunk, vagy, hogy a jelszava elmentésre kerüljön, így nem kell azt a továbbiakban újra, minden alkalommal megadnia. Amennyiben nem szeretné, hogy számítógépét felismerjük, kérjük, állítsa be úgy az internetkereső programját, hogy az a merevlemezen tárolt cookie-kat törölje, minden cookie-t blokkoljon, vagy, hogy figyelmeztesse Önt, mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A Google Analytics alkalmazása

Weboldalaink a Google Analytics-t, a Google Inc. („Google”) egy webanalitikai szolgáltatását használják. A Google Analytics ún. „cookie”-kat, szövegadatokat használ, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és a weblap Ön által történő használatának elemzését teszik lehetővé. A cookie-k által a weboldalunk használatáról képzett információk általában a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra, és ott kerülnek tárolásra. Az IP-anonimizálás ezen a honlapon történő aktivizálása esetén azonban az Ön IP-címe az Európai Unió tagállamairól és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államokon belül ezelőtt tömörítésre kerül. Csak kivételes esetben kerül a teljes IP- cím a Google egy USA-beli szerverére továbbításra és majd ott tömörítésre. Ezen oldal üzemeltetőjének megbízása alapján a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy az Ön weboldalra vonatkozó használatát kiértékelje, annak érdekében, hogy jelentéseket állítson össze a weboldalra vonatkozó aktivitásokról, és hogy a weblaphasználattal és az internethasználattal összefüggő további szolgáltatásokat nyújtson a weblap üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az Ön keresője által küldött IP-cím nem kerül a Google más adataival összekapcsolásra. A cookie-k mentését a kereső szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem minden esetben áll módjában e weboldal valamennyi funkcióját használni. Ezen felül a cookie-k által létrehozott és a weblap használatára vonatkozó adatainak (beleértve az Ön IP-címét) Google felé történő továbbítását, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, amennyiben az alábbi linken elérhető kereső-plugin-t letölti és telepíti.: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=). További információkat ezzel kapcsolatban (a Google Analyitcs-t érintő általános információk és adatvédelem) az alábbi honlapon talál: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl= illetve http://www.google.com /analytics/learn/ privacy.html. Felhívjuk figyelmét arra, hogy ezen a weblapon a Google Analytics a „gat._anonymizeIp();“ kóddal került bővítésre, annak érdekében, hogy az IP-címek anonimizált rögzítése (ún. IP-masking) biztosításra kerüljön.

Személyes adatok védelme

Weboldalainkon keresztül az Ön beleegyezése nélkül semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk. Egyedül Ön dönt arról, hogy például regisztráció, felmérés, nyereményjáték vagy hasonlók keretében ezeket az adatokat megadja vagy sem. Az Ön által Weboldalaink látogatása, illetve regisztráció során megadott személyes adatokat alapvetően arra használjuk fel, hogy megkeresésére válaszoljunk, termékeinkről és szolgáltatásainkról tájékoztassuk, megrendeléseit teljesítsük, a vásárlói szokásokat elemezzük és ajánlatainkkal megkeressük, adott esetben ezekkel kapcsolatban kérdést tegyünk fel Önnek, továbbá hozzáférést biztosítsunk a speciális adatokhoz, illetve nyereményjátékokhoz az Ön számára. Kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, melyhez Ön előzetes tájékoztatás alapján hozzájárult, vagy melyek kezelésére jogszabály alapján jogosultak vagyunk (pl. 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1). bek.). Személyes adatait kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelünk.

Az adatkezelés célja és a kezelt személyes adatok köre az egyes esetekben.

Regisztráció, vásárlói adatbázis

Az adatkezelés célja: az imhaus Magyarország áruházaiban történő vásárlás, szerződéskötés, a vásárlók nyilvántartása, megrendelések teljesítése, vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, kapcsolattartás, vásárlói szokások elemzése, direkt marketing megkeresések, tájékoztatás ajánlatokról és aktuális információkról, a forgalmazott termékekkel kapcsolatos vásárlói vélemények megismerése.
Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdés; 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdés.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, szerződésszám, megszólítás, név, cím, telefonszám, e-mail cím, az értesítés formája, a szállítás adatai, a vásárlás helye, dátuma, neve, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:
– a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében az utolsó belépéstől vagy adatfrissítéstől számított 24 (huszonnégy) hónap,
– a vásárlásokkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 (nyolc) év.

Az imhaus Magyarország adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az alábbi számon nyilvántartásba vette: NAIH-82234/2014.

Nyereményjátékok

Az adatkezelés célja: az imhaus által szervezett nyereményjátékokban történő részvétel biztosítása, a résztvevők nyilvántartása, kapcsolattartás, direkt marketing megkeresések, kedvezmények biztosítása, tájékoztatás ajánlatokról és aktuális információkról.

Adatkezelés jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása, 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdés; 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés; 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (1) bekezdés.

A kezelt adatok körére, valamint az adatkezelés időtartamára vonatkozó információkat, továbbá az adatkezelés nyilvántartási számát az egyes nyereményjáték szabályzatok tartalmazzák.

Az imhaus adatkezelését a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az alábbi számon nyilvántartásba vette: NAIH-81942/2014.

Adatbiztonság

Az adatbiztonsággal kapcsolatban eleget teszünk a vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, így különösen az adatkezelési műveletek úgy kerülnek megtervezésre és végrehajtásra, hogy a jogszabályok alkalmazása során az Ön magánszférájának védelme biztosítva legyen.

Gondoskodunk – beleértve tevékenységi körükben adatfeldolgozóinkat is – az adatok biztonságáról, valamint megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. és más adat- és titokvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek. Ennek keretében az általunk kezelt adatokat különösen véletlenszerű vagy szándékos manipulációk, elvesztés, megsemmisülés vagy jogosulatlan személyek általi hozzáférés ellen védjük. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek köszönhetően folyamatosan fejlesztjük.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, továbbá személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Tájékoztatáskérés esetén tájékoztatást nyújtunk az általunk kezelt, illetve az általunk vagy a megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatvédelmi tv. 15. § (4) bekezdése értelmében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban adjuk meg a tájékoztatást.

Személyes adatainak kezelése ellen Ön az alábbi esetekben tiltakozhat:

ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
jogszabályban meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelés ellen tiltakozását a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgáljuk és döntést hozunk, melyről írásban tájékoztatjuk. Amennyiben döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a fenti határidőt elmulasztjuk, a döntés közlésétől – illetve a mulasztás esetén a határidő utolsó napjától – számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

Adatfeldolgozás

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk során adatfeldolgozók szolgáltatásait is igénybe vesszük. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozók adatai:

ADERTIS Kft.
székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 13.
cégjegyzékszám: 01-09-919558

Wanadis Kft
székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 7.
cégjegyzékszám: 01-09-885144

FIEGE Kft
székhely: Budapest, Campona u. 1 3, 1225
cégjegyzékszám: 01-09-063869

Harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére személyes adatot abban az esetben adunk tovább, ha Ön ahhoz kifejezetten hozzájárult. Az Adatvédelmi tv. 8. § (4) bekezdése értelmében az EGT-tagállamba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az adatfeldolgozók felsorolása nem teljes körű, fenntartjuk a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére, melynek személyéről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor adunk tájékoztatást.

2. Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélkül elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, melyet:
(i) termék adásvételére irányuló szerződés esetén:
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
(ii) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül gyakorolhat.

3. A fentiek nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4. A fogyasztó elállási jogát:
a) a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

5. Az elállási jogot érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát az elállási jog gyakorlására vonatkozó határidő lejárta előtt elküldi.

6. Az imhaus kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén: amennyiben a fogyasztó megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollévők között kötött szerződéstől az imhaus haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az imhaus a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.
Termék adásvételére irányuló szerződés esetén az imhaus mindaddig visszatarthatja a fenti bekezdésben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Az imhaus-t nem illeti meg a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. Kizárólag eredeti, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása lehetséges, az ellenszolgáltatásként megfizetett összeget kizárólag számla vagy blokk ellenében áll módunkban visszatéríteni.

7. A fogyasztó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén: amennyiben a fogyasztó megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a vállalkozás vállalta e költség viselését.
Ha az üzlethelyiségen kívül kötött szerződés megkötésével egyidejűleg a terméket kifuvarozták a fogyasztónak, az imhaus saját költségén fuvarozza vissza a terméket, ha az jellegénél fogva postai küldeményként nem küldhető vissza.

9. A Kormányrendelet 29. § kivételeket határoz meg a fent bemutatott elállási illetve felmondási jogok alól, példaként említve az alábbiakat:

A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerint elállási illetve felmondási jogát

  •  a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
  •  olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A Kormányrendelet az alábbi linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

10. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képezi.

11. Elérhetőségeink:
Cégnév: imhaus Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2040 Budaörs, Bányalég u. 60.
Telefonszám:+(36) 23 814619
Honlap: www.imhaus.hu
E-mail elérhetőség: ugyfelszolgalat@imhaus.co.hu

12. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

13. Tájékoztatjuk, hogy a vállalkozások és a fogyasztók között felmerült vitás ügyek esetén a fogyasztónak jogában áll a Békéltető Testület eljárást kezdeményezni. Az imhaus Magyarország Bt. székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és címe:
Pest Megyei Békéltető Testület:
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Egyéb

Az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban felmerült, illetve azzal összefüggő kérdés esetén, illetve személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatáskérés esetén kérjük, vegye fel velünk, mint adatkezelővel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

imhaus Magyarország Bt.
Székhely: 1225 Budapest, Bányalég utca 60/b
Cégjegyzékszám: 13-06-067584
Telefonszám: +36-23-814-619
E-mail cím: ugyfelszolgalat@imhaus.co.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: info@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Az imhaus Magyarország fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa. A módosítások a honlapon történő közzététellel válnak hatályossá. A jelen adatvédelmi tájékoztató legutóbb 2015. október 14 napján került módosításra.